Camping  View

캠핑장보기/예약

■ 글램핑 이용요금(2인 기준요금 입니다)


인원(기준/최대)비수기 주중비수기 주일성수기 주중성수기 주말
글램핑2인/4인10만10만12만12만

                                                                                    

■ 인원추가기 추가요금(24개월 미만은 무료 , 24개월 이상은 10,000원)

- 24개월 미만은 침구류가 추가되지 않습니다

- 환불규정과 예약안내를 반드시 확인해 주세요